SGST
Postbus 4040
3006 AA ROTTERDAM
info@sgst.nl
K.v.K. 24479463


Garantieregeling

U kunt de Garantieregeling downloaden.   

Doel garantieregeling

Artikel 1
De Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators, hierna te noemen: SGST, heeft zich in overeenstemming met en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan of voor consumenten. Door de boeking bij een deelnemer aanvaardt de consument deze garantie.

Doel en middelen

Artikel 2.1
Het doel van SGST luidt als volgt: "De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten, of overeenkomsten van vervoer met uitzondering van luchtvervoer per lijndienstticket, of overeenkomsten van verblijf, indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken reisorganisator, vervoerder of verstrekker van verblijf wegens financieel onvermogen niet presteert."

Artikel 2.2
De in lid 1 van dit artikel bedoelde uitkeringen zullen alleen worden gedaan indien en voor zover: 

 • sub a. 
  een deelnemende reisorganisator, een deelnemende vervoerder of een deelnemende verstrekker van verblijf wegens financieel onvermogen niet kan presteren en de reisovereenkomst, de overeenkomst van vervoer of de over­eenkomst van verblijf door de consument hetzij rechtstreeks hetzij door bemiddeling van een reisagent bij de deelnemende reisorganisator, vervoerder of verstrekker van verblijf is afgesloten. 
   

 • sub b. 
  het niet presteren van een deelnemende reisorganisator, deelnemende vervoerder of deelnemende verstrekker van verblijf, bestaat in het wegens financieel onvermogen niet voldoen aan de consument van een schadevergoeding, waartoe bedoelde deelnemer krachtens een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Reizen danwel een onherroepelijke rechterlijke uitspraak verplicht is. Hiermee wordt gelijkgesteld het geval, waarin de consument - naar genoegen van het bestuur - kan aantonen een kwaliteitsklacht bij de deelnemer te hebben ingediend voordat sprake was van financieel onvermogen en de klacht door de curator is erkend. 

 • sub c. 
  de consument zijn schade niet kan verhalen op derden.
    

Artikel 2.3
De in lid 1 bedoelde uitkeringen zullen de betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden of indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan, niet te boven gaan en zijn beperkt tot een bedrag van    € 10.000,00 per natuurlijk persoon per schadegeval.
Van vergoeding zijn uitgesloten de betaalde verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, fax- en telefoonkosten, kosten voor het verkrijgen van visa e.d.
Van vergoeding zijn eveneens uitgesloten de gelden die betaald zijn nadat op de internetsite van SGST en per mededeling in de pers bekend is gemaakt dat de desbetreffende deelnemer in financieel onvermogen is komen te verkeren en om die reden (verdere) vooruitbetaling achterwege dient te blijven.

Artikel 2.4
Uitkeringen als bedoeld in lid 1 worden slechts gedaan in geval de consument de boeking met contant en/of giraal geld heeft betaald. Geen uitkeringen worden gedaan voor boekingen voor zover tot stand gekomen op basis van spaarzegels, bonnen, Airmiles en dergelijke.

Niet presteren

Artikel 3.1
Of er sprake is van een niet presteren door een deelnemer als gevolg van diens financieel onvermogen staat uitsluitend ter beoordeling van SGST.

Artikel 3.2
Voor zover de reisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Rechthebbenden

Artikel 4.1
Binnen de grenzen van het vorenstaande komt in beginsel voor een uitkering door SGST in aanmerking de consument die partij is bij een reisovereenkomst, een overeenkomst van vervoer met uitzondering van luchtvervoer per lijndienstticket of een overeenkomst van verblijf met een deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsformulier en een factuur met het/de daarop betrekking hebbende betalingsbewijs(zen);

Artikel 4.2
Geen recht op uitkering bestaat voor overeenkomsten die met een reisorganisatie, vervoerder of verstrekker van verblijf zijn afgesloten op het moment dat die reisorganisatie, vervoerder of verstrekker van verblijf geen deelnemer was.

Uitkeringen

Artikel 5.1
De consument is verplicht zijn aanspraak op SGST geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten dat de desbetreffende deelnemer aan SGST als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.

Artikel 5.2
De consument heeft slechts aanspraak op uitkering door SGST indien SGST binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de consument, dit laatste met inachtneming van artikel 10 en de consument heeft voldaan aan de hieronder vermelde verplichtingen.

Verplichtingen van de consument

Artikel 6.1
De consument dient zich teneinde aanspraak op uitkering te maken te wenden tot het boekingskantoor van de deelnemer of tot SGST indien rechtstreeks bij de deelnemer is geboekt.

Artikel 6.2
Indien hij van het boekingskantoor onverhoopt geen of niet voldoende medewerking ondervindt bij het verkrijgen van de uitkering kan de consument zich ook in dat geval tot SGST wenden. 

Artikel 6.3
Het niet tijdig indienen van de claim als genoemd in artikel 5.1 waarbij het in de navolgende leden bepaalde in acht moet worden genomen doet de aanspraak op uitkering vervallen.

Artikel 6.4
Iedere consument is verplicht bij het indienen van zijn claim aan het boekingskantoor c.q. SGST over te leggen en af te geven:
- het boekingsformulier en de factuur;
- het/de daarop betrekking hebbende betalingsbewijs(zen);
- de eventueel in zijn/haar bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers e.d.

Artikel 6.5
Zolang er een van de op de grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt, heeft de consument geen aanspraak op uitkering, zulks onverminderd hetgeen in de artikelen 5 en 6.3 is bepaald.

Last en volmacht

Artikel 7
De consument wordt geacht aan het voormelde boekingskantoor last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om tot incasso te geraken van het bedrag waarop de consument ingevolge de garantie jegens SGST aanspraak kan maken.

Cessie en subrogatie

Artikel 8.1
In het geval SGST aan of ten behoeve van de consument betalingen verricht, wordt SGST gesubrogeerd in de rechten van de consument jegens de betrokken deelnemer.

Artikel 8.2
De consument is, indien SGST dat verlangt, verplicht mee te werken aan cessie aan SGST van zijn rechten jegens de betrokken deelnemer en/of de al dan niet aan SGST deelnemende betrokken reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf.
Op eerste verzoek van SGST dient de consument met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten akte(n) van cessie volgens door SGST vast te stellen model(len), ter hoogte van zijn aanspraak op uitkering, te ondertekenen.

Artikel 8.3
Zolang de consument de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft hij geen aanspraak op uitkering.

Aanwijzingen

Artikel 9
De consument is verplicht zich te houden aan door SGST te geven aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Vervangende reis etc.

Artikel 10.1
SGST behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, de uitvoering van de reisovereenkomst, de overeenkomst van vervoer of van verblijf zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

Artikel 10.2
Tevens is SGST gerechtigd de consument de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voorzover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de consument aanspraak heeft.

Artikel 10.3
De consument zal nimmer van SGST kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de consument betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Wijziging 

Artikel 11.1
SGST is gerechtigd deze garantieregeling in overleg met de raad van toezicht te wijzigen.

Artikel 11.2
Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering van 20 september 2013.
Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators
Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.